IT FRISSELGRIEN

 

HAADSIDE

side 1

side 2

side 3

side 4

SIDE 5

side 6

side 7

side 8

side 9

side 10

side 11

side 12

SIDE 13

side 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

 

 

 
Mem,

Dyn leafde foar my en

Dyn fertrouwen yn my

Hawwe my makke sa't ik bin

 

Dyn leafde sûnder betingst en dyn positive karakter

Hawwe my leard gelokkich te wêzen en

It moaie fan dizze wrâld te sjen.

 

Ek ol binne guon dagen tsjuster en fol fan fertriet

Dyn leafde foar ús lit de sinne skine foar altyd!

 

 Mem, ik sil dy sa ferkriklik misse

Ik hâld fan dy

 

Dikke tût

Alja Tuinstra