IT FRISSELGRIEN

 

HAADSIDE

side 1

side 2

side 3

side 4

SIDE 5

side 6

side 7

side 8

side 9

side 10

side 11

side 12

side 13

SIDE 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

 Ode oan Fryslân.

 

By de Feart lâns yn reidkragen

makken wy tinten. Stikem!

Seis klassen yn ien lokaal

ien Master. Mei godstsjinst

want dat moast. Fan Adam en fan Eva.

De appel dêr't se net fan ite mochten.

Fan Jezus en noch folle mear.

 

It húske efter it hûs.

 Swingelje foar wetter. Sunich

waskje út lampetkanne mei kûm.

 

Tegearre sopjend troch

griene greiden mei Omke

lytse hân yn grutte hân.

 

In toersklok let -

 

Spartelje en sprongen meitsje

yn'e mar lang ferlyn

doe't der noch blyn fertrouwen

en skjin wetter wie.

Yn it kribeljend baaipak

breide troch Muoike.

Op 'e kyk mei selsûntspanner

soargeleas op fergiele swart-wyt.

 

Rûk de geuren fan myn jeugd,

lit it yntins yn my gean.

Omfiemje it mei in ôfskiedstrien.

 

In toersklok let -

 

Rim Sartori 1996/2009
Foar Muoike Tryntsje en Omke Minne

 Ode aan Fryslân.

 

Langs de Vaart in rietkragen

maakten wij tenten. Stiekem!

Zes klassen in één lokaal

één Meester. Met godsdienst want

dat moest. Van Adam en van Eva.

De appel waarvan zij niet mochten eten.

Van Jezus en nog veel meer.

 

Het hûske achter het huis.

Zwengelen voor water. Spaarzaam

wassen uit lampetkan met kom.

 

Samen soppend door

groene weiden met Oom

kleine hand in grote hand.

 

Een kerkklok luidt -

 

Spartelen en sprongen maken

in het meer lang geleden

toen er nog blind vertrouwen

en schoon water was.

In het kriebelend badpak

gebreid door Tante.

Op de kiek met zelfontspanner

onbezorgd op vergeeld zwart-wit.

 

Ruik de geuren van mijn jeugd,

laat het intens in mij gaan.

Omvat het met een afscheidstraan.

 

Een kerkklok luidt -

 

Rim Sartori 1996/2009
Voor Tante Tryntsje en Oom Minne