IT FRISSELGRIEN

HAADSIDE

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

side 7

side 8

SIDE 9

side 10

side 11

side 12

side 13

side 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

Kilte


De kilte vervulde me al toen ik je zag.

Jij komt, de kilte komt, jij komt kling klang klong.

Als jij er bent, moet ik, de stilte die er is,

vullen met voorraad uit mijn gedachtenis.

Onze zenders bereiken elkaar niet,

want uitgestorven is de lach die in jou was

en uitgestorven is de lach die jij niet ziet.

Dyn laitsjend each
.

Yn dyn laitsjend each fynt my
de wille oan it bestean.
Dyn mûle mei lok omringe
lit bliid fertrouwen trochkringe.
Dyn rûkend hier ferspriedt
in jûchjend lûd dat al mar stiigt,
my ta de holle útfljocht.
Net te heinen loksljocht
dat leit te boartsjen yn it gers.

 

Aukje-Tjitske Hovinga